LIETUVOS VELTINIO AMATININKŲ GILDIJOS
ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos veltinio amatininkų gildija (toliau tekste ” Gildija “) – tai savanoriškas ne pelno siekiantis susivienijimas, kurio tikslas – atstovauti Gildijos narių interesams ir juos ginti Lietuvos Respublikos institucijose bei tarptautinėse oranizacijose, taip pat vykdyti ūkinius, ekonominius, socialinius, mokslinio tyrimo, etnopaveldo, rinkotyros ir kitus Gildijos nustatytus uždavinius bei funkcijas.
1.2. Gildija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respulikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais ir savo įstatais.
1.3. Gildija nuo įregistravimo juridinių asmenų registre yra juridinis asmuo, galintis turėti atsiskaitomąsias ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose bei po vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje, savo antspaudą ir savo simboliką.
1.4. Gildija yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo įnašų, perduotų į Gildiją, ribose. Gildija neatsako už savo narių įsipareigojimus.
1.5. Gildija turi teisę įstatymo leidžiamais būdais įsigyti turtą ir juo disponuoti įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Nuosavybės teise valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį Gildijai galima tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
1.6. Gildija turi teisę sudaryti sutartis, skolintis ir skolinti (nuosavas) lėšas bei kitą turtą.
1.7. Gildija turi teisę reorganizuotis ir likviduotis.
1.8. Per deleguojamus narius, Gildija dalyvauja Lietuvos Žemės ūkio rūmų veikloje.
1.9. Gildija gali būti įvairių sąjungų, organizacijų, kitų asociacijų narė.
1.10. Gildija steigiama neribotam laikotarpiui.
1.11. Gildijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.12. Gildijos veiklos teritorija yra Lietuvos Respublika bei užsienio šalys.

2. GILDIJOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

2.1. Populiarinti rankų darbo, nemasinės gamybos veltinio bei milo vėlimą bei jų gaminius Lietuvoje bei užsienyje.
2.2. Saugoti, tęsti veltinio bei milo vėlimo tradicijas, rinkti istorinius duomenis apie senuosius veltinio vėlimo būdus, gaminius, skatinti šio tradicinio amato plėtrą, tautinio paveldo produktų kūrimą, realizavimą ir populiarinimą.
2.3. Nustatyti veltinio bei milo veltinio gaminių technologinius kokybės standartus bei standartų taikymo taisykles, užtikrinti jų laikymąsi gildijos narių tarpe.
2.4. Atlikti veltinio gaminių kokybės sertifikavimą, kuriuo įvertinama, ar veltinio gaminys, veltinio meistras (amatininkas) ,veltinio amato mokymo programa atitinka nustatytus kokybės standartus. Išduoti atitikties liudijimo dokumentą – sertifikatą.
2.5. Atstovauti tarptautinėse organizacijose.
2.6. Suvienyti visus veltinio amatu užsiimančius bei suinteresuotus fizinius bei juridinius asmenis, sutelkiant jų žinias ir patirtį veltinio amato populiarinimui, kokybės gerinimui bei mokymui.
2.7. Populiarinti vietines avių veisles, jų vilną, vilnos perdirbimą bei tradicinius vilnos gaminius Lietuvoje bei užsienyje.
2.8. Dalyvauti projektuose bei programose susijusiose su vietinių Lietuvos avių vilnos panaudojimu, infrastuktūros ir priemonių šiems tikslams įgyvendinti kūrimu.
2.9. Dalyvauti organizuojant nacionalinius renginius bei parodas.
2.10. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis, sąjungomis, asociacijomis, būti jų nare.
2.11. Atstovauti ir tarpininkauti nariams, plečiant tarpusavio naudingus ryšius su užsienio kompanijomis ir įstaigomis mokslinio, technologinio bendradarbiavimo ir rinkotyros srityse.
2.12. Tarpininkauti, sudarant sąlygas ir investuojant užsienio kapitalą į Gildijos narių vykdomą veiklą.
2.13. Atstovauti Gildiją bei ginti jos narių teises įstatymų leidžiamosios bei vykdomosios valdžios institucijose.
2.14. Ginti Gildijos ir jos narių interesus valstybinėse ir kitose organizacijose ir teikti joms pasiūlymus.
2.15. Dalyvauti rengiant ir svarstant naujus LR įstatymų projektus, reglamentuojančius Gildijos ir jos narių veiklą.
2.16. Rengti seminarus, konsultacijas, mokymus, pasitarimus, metodines rekomendacijas, informacinę bei mokomąją medžiagą, Gildijos ir jos narių veiklos klausimais.
2.17. Organizuoti muges, parodas, parodas-pardavimus, konkursus, ekskursijas ir šventes.
2.18. Gildija, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius gali verstis, bet kuria įstatymų nedraudžiama veikla, įskaitant, bet neapsiribojant šių rūšių veikla (pagal EVRK 2 red):

A 01.1 Vienmečių augalų auginimas
A 01.16 Pluoštinių augalų auginimas
A 01.19 Kitų vienmečių augalų auginimas
A 01.30 Augalų dauginimas
A 01.45 Avių ir ožkų auginimas
C 10 Maisto produktų gamyba
C 13 Tekstilės gaminių gamyba
C 14 Drabužių siuvimas (gamyba)
C 15 Odos ir odos dirbinių gamyba
20.4 Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
28.94 Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
31 Baldų gamyba
32.12 Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
32.13 Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
32.4 Žaidimų ir žaislų gamyba
47.51 Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.61 Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.63 Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.65Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.7 Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.71 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.72Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.82 Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
47.91 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
J 58 Leidybinė veikla
J 59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos
įrašų leidybos veikla
J 63 Informacinių paslaugų veikla
K 64 Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
M 69 Teisinė ir apskaitos veikla
M71.20.20 Medžiagų bandymai ir analizė
M71.20.30 Produkcijos kokybės bandymai ir analizė
M 72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
M 73 Reklama ir rinkos tyrimas
M 74 Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
M 79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla
P 85 Švietimas
R 90 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
R 91 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
S 94 Narystės organizacijų veikla
S 95.23 Avalynės ir odos gaminių taisymas
S 96 Kita asmenų aptarnavimo veikla
U 99 Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

3. GILDIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Gildijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, susipažinę su Gildijos įstatais, pritariantys Gildijos tikslams, siekiams ir veiklai.
3.2. Nariai privalo laikytis Gildijos įstatų. Asmuo, turintis priešiškų Gildijos tikslams interesų, kenkiantis jos prestižui, arba Gildijos narių interesams gali būti nepriimtas Gildijos nariu arba pašalintas iš jos narių.
3.3. Narystė Gildijoje niekaip neriboja atskirų Gildijos narių veiklos.
3.4. Gildijoje turi būti visų, o filiale – jam priklausančių narių sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Gildijos narys.
3.5. Gildija gali turėti garbės narių, suteikiant šį vardą visuotinio susirinkimo nutarimu tiems asmenims, kurie daug nuveikė veltinio amato populiarinimui, produktyvumo ir kokybės gerinimui Lietuvoje bei užsienyje. Garbės nariai turi visas nario teises, atleidžiami nuo nario mokesčio ir nemokamai dalyvauja visuose Gildijos renginiuose.
3.6. Gildijos nariai turi šias teises:

3.6.1. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime.
3.6.2. Rinkti ir būti išrinktam į Gildijos valdymo institucijas.
3.6.3. Naudotis Gildijos teikiamomis paslaugomis.
3.6.4. Gauti informaciją apie Gildijos veiklą.
3.6.5. Naudotis Gildijos sukaupta informacija.
3.6.6. Įgyti Gildijos išduodamą veltinio gaminio, veltinio meistro (amatininko) ,veltinio amato mokymo programos kokybės atitikties liudijimo dokumentą – sertifikatą.

3.6.7. Ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei Gildijos valdymo institucijų nutarimus ir administracijos sprendimus.
3.7. Nariai turi teisę išstoti iš Gildijos, o Gildija turi teise pašalinti narius, tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Gildijos nuosavybėn perduotos ir turtas negražinami.
3.8. Jeigu nario teisės ar teisėti interesai Gildijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.
3.9. Gildijos nariai turi šias pareigas:

3.9.1. Laikytis Gildijos įstatų.
3.9.2. Mokėti stojamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas.
3.9.3. Dalyvauti Gildijos veikloje.
3.9.4. Vykdyti Gildijos visuotinio susirinkimo bei valdybos sprendimus ir nutarimus.
3.9.5. Laikytis Gildijos nustatyti veltinio bei milo veltinio gaminių technologinių kokybės standartų
3.9.6. Būti tolerantišku Gildijos nariams, gerbti jų pažiūras ir nuomonę.

4. GILDIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Gildija, siekdama įgyvendinti savo tikslus, turi šias teises:

4.1.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą propaguoti savo tikslus ir uždavinius.
4.1.2. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba.
4.1.3. Organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, eitynes, organizuoti stovyklas, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius, laikantis įstatymų numatytų reikalavimų šiems renginiams organizuoti.
4.1.4. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
4.1.5. Būti ieškovu ir atsakovu teismuose su visomis įstatymo jiems suteiktomis
teisėmis.
4.1.6. Bendradarbiauti su kitomis asociacijomis.
4.1.7. Padėti Gildijos nariams ginti savo teises ir interesus bei tenkinti socialines
reikmes.
4.1.8. Pirkti, gauti dovanų, mainyti ar kitais įstatymų leidžiamais būdais įsigyti savo
veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti, juo disponuoti.
4.1.9. Gauti lėšas ar kitą turtą iš tarptautinių organizacijų, fondų ir asmenų.
4.1.10. Steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis.
4.1.11. Steigti fondus.
4.1.12. Turėti sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose.
4.1.13. Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka teikti labdarą ir paramą.
4.1.14. Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą.
4.1.15. Turėti kitas, neprieštaraujančias įstatymams ir kitiems teisės aktams, teises.

4.2. Gildija turi šias pareigas:

4.2.1. Laiku mokėti visus įstatymų numatytus mokesčius.
4.2.2. Laikytis visų įstatymų ir kitų teisės aktų.
4.2.3. Savo turtu atsakyti pagal Gildijos prievoles.
4.2.4. Gildijos nariui pareikalavus, pateikti susipažinimui visus dokumentus, atspindinčius Gildijos finansinę ir ūkinę veiklą, susirinkimų protokolus, narių sąrašus ir kitus dokumentus.

5. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

5.1. Narių priėmimas į Gildiją:

5.1.1. Fiziniai ir juridiniai asmenys prašymą tapti Gildijos nariu raštu pateikia Gildijos valdybai. Kartu su prašymu pateikia savo veiklos aprašymą, bei nustatytą kiekį veltinio gaminių fotografijų įvertinimui. Prašymo formą bei darbų nuotraukų kiekį nustato valdyba.
5.1.2. Nariai į Asociaciją priimami arba jų prašymas atmetamas Gildijos sprendimu.
5.1.3 Gildijos nariu-rėmėju gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, priimtas visuotinio susirinkimo. Nariai-rėmėjai asociacijos veikloje
dalyvauja patariamojo balso teise ir pagal galimybes remia Gildiją.

5.2. Narių išstojimas iš Gildijos:

5.2.1. Pageidaujantys išstoti iš Gildijos nariai savo raštu prieš 30 dienų informuoja Gildijos valdybą.
5.2.2. Išstodami nariai privalo baigti vykdyti arba perduoti kitiems nariams savo prisiimtus įsipareigojimus.

5.3. Nariai gali būti šalinami iš Gildijos dėl šių priežasčių:

5.3.1. Gildijos narys savo veikla pažeidžia Gildijos įstatus, programas, kenkia Gildijos veiklai ir prestižui, kenia kitiems Gildijos nariams.
5.3.2. Gildijos narys nesilaiko valdybos nutarimų ir nurodymų.
5.3.3. Gildijos nario veikla prieštarauja Gildijos tikslams ir siekiams.

5.4. Gildijos narių šalinimas vykdomas valdybos sprendimu.

6. FILIALAI

6.1. Gildija gali steigti filialus.
6.2. Filialas yra Gildijos padalinys, turintis atskirą buveinę: Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Gildijos, kaip juridinio asmens, vardu. Filialas veikia pagal Gildijos įstatus ir visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus, kurie nurodomi filialo nuostatuose.
6.3. Filialas registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.

7. TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

7.1. Gildijos turtas yra:

7.1.1. Gildijai nuosavybės teise priklausantys pastatai, transporto priemonės,
įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įsigytas iš punkte nustatytų šaltiniu lėšų.

7.2. Gildijos pajamų šaltiniai yra:

7.2.1. Narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai.
7.2.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos.
7.2.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlyginamai perduotos lėšos ir turtas.
7.2.4. Labdaros ir paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ar kitas turtas.
7.2.5. Nevalstybinių ar tarptautinių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos ar kitas turtas.
7.2.6. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Gildijai.
7.2.7. Gildijos įsteigtų įmonių pelnas.
7.2.8. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas.
7.2.9. Lėšos, gautos vykdant įvairius projektus.
7.2.10. Kitos įstatymų leidžiamais būdais gautos lėšos.

7.3. Gildijos pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra numatyta jos įstatuose, taip pat gautos arba panaudotos pažeidžiant įstatymą, išieškomos į valstybės biudžetą nustatyta tvarka.
7.4. Lėšas ir kitą turtą, kurį Gildija gavo kaip paramą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu šis tokius tikslus nurodė. Gildija šias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas davęs asmuo to reikalauja. Gildija negali priimti pinigų ar kito turto, jei juos duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams negu Gildijos įstatuose yra nustatyta.

8. GILDIJOS VALDYMAS

8.1. Gildijos valdymo institucijos:

8.1.1. Aukščiausias Gildijos organas yra visuotinis narių susirinkimas.
8.1.2. Kolegialus Gildijos valdymo organas yra Gildijos valdyba.
8.1.3. Vienasmenis asociacijos valdymo organas yra Gildijos pirmininkas.

8.2. Visuotinis narių susirinkimas:

8.2.1. Visuotinio narių susirinkimo funkcijos:

8.2.1.1 Priima, keičia ir papildo Gildijos įstatus.
8.2.1.2. Nustato Gildijos tikslus ir pagrindinius uždavinius.
8.2.1.3. Nustato valdybos formavimo tvarką, valdybos narių skaičių, renka valdybos narius ir juos atšaukia.
8.2.1.4. Priima sprendimą dėl Gildijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.
8.2.1.5. Renka ar atšaukia Gildijos pirmininką, kuris automatiškai tampa ir valdybos pirmininku.
8.2.1.6. Nustato Gildijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką.
8.2.1.7. Tvirtina Gildijos metinę finansinę ataskaitą.
8.2.1.8. Steigia Gildijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoja ar likviduoja Gildiją.
8.2.1.9. Sprendžia kitus įstatymams ir Gildijos tikslams neprieštaraujančius klausimus.

8.2.2. Kiekvienas susirinkimo dalyvis, nesvarbu, koks jo ar atstovaujamo Gildijos nario įnašo dydis, atstovaujamų narių skaičius, turi vieną sprendžiamąjį balsą.
8.2.3. Gildijoje gali būti sušauktas eilinis visuotinis narių susirinkimas ir neeilinis visuotinis narių susirinkimas.
8.2.4. Eilinį visuotinį narių susirinkimą sušaukia Gildijos pirmininkas vieną kartą per metus.
8.2.5. Reikalauti sušaukti neeilinį Gildijos narių visuotinį susirinkimą turi teisę revizijos komisija, valdyba, ne mažiau kaip ¼ dalis Gildijos narių ir teismas.
8.2.6. Gildijos pirmininkas apie šaukiamą susirinkimą turi pranešti kiekvienam nariui ne ankščiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki susirinkimo raštu, elektroniniu paštu arba pakabindamas skelbimą Gildijos buveinės skelbimų lentoje. Jeigu susirinkimas neįvyko ir šaukiamas pakartotinis susirinkimas, nariai ta pačia tvarka turi būti informuoti ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki jo. Susirinkimas gali būti sušaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi nariai su tuo sutinka.
8.2.7. Pranešime apie susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta susirinkimo data ir vieta, darbotvarkės projektas. Pateikti papildomus klausimus į susirinkimo darbotvarkę turi teisę kiekvienas Gildijos, revizijos komisija. Papildomi klausimai turi būti raštu pateikti Gildijos pirmininkui ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo pradžios.
8.2.8. Jeigu neeilinį susirinkimą reikalauja sušaukti revizijos komisija, valdyba ar ne mažiau kaip ¼ asociacijos narių, jie turi pateikti Gildijos pirmininkui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys, darbotvarkės projektas, pasiūlymas dėl susirinkimo datos ir vietos. Gildijos pirmininkas per 15 (penkiolika) dienų privalo raštu atsakyti susirinkimo sušaukimo iniciatoriui. Jei Gildijos pirmininkas neįvykdo šio reikalavimo, tai neeilinio susirinkimo iniciatoriai turi teisę sušaukti neeilinį susirinkimą šių įstatų nustatyta tvarka pranešdami apie jį visiems nariams.
8.2.9. Gildijos narių visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Gildijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimų dėl 8.2.1. ; 8.2.3. ; ir 8.2.4. punktų klausimais priimami mažiau kaip 2/3 dalyvaujančiu susirinkime narių balsų.
8.2.10. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio sušaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančiu narių skaičiaus.
8.2.11. Narys gali raštu pranešti susirinkimui apie savo valią „už“ ar „prieš“ bet kuriuo jo darbotvarkės klausimu, taip pat įgalioti kitą asmenį dalyvauti susirinkime ir balsuoti. Nariai, kurie raštu pranešė susirinkimui savo valią, įskaitomi į susirinkimo kvorumą.

8.3. Gildijos valdyba :

8.3.1. Gildijos veiklai, laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų, vadovauja valdyba, kuri renkama dvejiems metams iš Gildijos narių, iš kurių vienas yra Gildijos pirmininkas.
8.3.2. Gildijos valdybos narių skaičių nustato ir keičia visuotinis susirinkimas.
8.3.3. Valdybai vadovauja Gildijos pirmininkas, kurį renka visuotinis narių susirinkimas iš valdybos narių.
8.3.4. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Gildijos nariai ar kolektyvinių narių atstovai.
8.3.5. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių valdybos narių.
8.3.6. Nariai turi lygias teises. Jei balsai pasiskirto po lygiai, lemia Gildijos pirmininko balsas.
8.3.7. Gildijos valdyba priima naujus narius į Gildiją.
8.3.8. Gildijos valdyba priima sprendimus dėl narių išstojimo iš Gildijos.
8.3.9. Rengia Gildijos veiklos planus, projektus ir skiria už projektų vykdymą atsakingus asmenis.
8.3.10. Sprendžia kitus Gildijos veiklos klausimus, nepriskirtus kitų valdymo institucijų kompetencijai.

8.4. Gildijos pirmininkas:

8.4.1. Gildijos pirmininko funkcijos:

8.4.1.1. Vadovauja administracijai.
8.4.1.2. Pagal suteiktus įgaliojimus Gildijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Gildijai valdžios ir kitose institucijose.
8.4.1.3. Sušaukia visuotinius Gildijos narių susirinkimus.
8.4.1.4. Vykdo Gildijos visuotinių susirinkimų sprendimus.
8.4.1.5. Pateikia duomenis juridinių asmenų registrui.
8.4.1.6. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.
8.4.1.7. Rengia ir pateikia visuotiniam susirinkimui Gildijos veiklos ataskaitą.
8.4.1.8. Priima sprendimus dėl Gildijos filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.
8.4.1.9. Skelbia ir organizuoja viešos informacijos ir pranešimų paskelbimą.
8.4.1.10. Sprendžia kitus klausimus, nepriskirtus visuotinio susirinkimo ir valdybos kompetensijai.

8.4.2. Gildijos pirmininkui pageidaujant, gali būti renkami jo pavaduotojai. Pavaduotojus renka visuotinis susirinkimas tam pačiam laikotarpiui kaip ir Gildijos pirmininką. Pavaduotojų teises ir pareigas, jų kompetenciją, veiklos sritis nustato valdyba.

8.5. Gildijos veiklos kontrolė:

8.5.1. Gildijos veiklą kontroliuoja revizijos komisija renkama Gildijos narių visuotinio susirinkimo metu 2 metų laikotarpiui.

9. GILDIJOS REORGANIZAVIMAS

9.1. Gildija reorganizuojama Lietuvos Respublikos Civlinio kodekso nustatyta tvarka, laikantis visų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
9.2. Gildija gali būti reorganizuota visuotinio narių susirinkimo nutarimu. Gildiją galima reorganizuoti šiais būdais:

9.2.1. Jungiant su kitomis asocijacijomis.
9.2.2. Skaidant į kelias Asociacijas.

9.3. Reorganizuojant Gildiją, įvertinamas jos turtas, apie kurį išvadas raštu iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti reorganizavimą, turi pateikti revizijos komisija.
9.4. Reorganizuotos Gildijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.

10. GILDIJOS LIKVIDAVIMAS

10.1. Valdymo organas ar institucija, nutarusi (nusprendusi) likviduoti Gildiją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Likvidatoriaus skyrimo ir įgaliojimų jam suteikimo tvarka šio straipsnio pirmosios dalies 3 punkte nurodytu atveju turi būti nustatyta įstatuose. Paskyrus likvidatorių Gildija įgyja likviduojamos Gildijos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Gildiją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
10.2. Apie Gildijos likvidavimą ar reorganizavimą turi būti viešai skelbiama Respublikinėje spaudoje.
10.3. Likvidavus Gildiją, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti Gildiją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
10.4. Likviduojant Gildiją, jos lėšos ir turtas, likęs sumokėjus skolas, naudojami įstatuose nustatyta tvarka. Jos nariams gali būti grąžinami tik stojamieji mokesčiai.